Bemutatkozás

A Föld erőforrásaival fenntartható módon kell gazdálkodni. A Megújuló Energia Kutatócsoport munkájának célja, hogy a megújuló energiahordozók penetrációját segítő hatásos tudományos munkát végezzen. A kutatások kiterjednek a megújuló energiahordozók termikus, foto- és elektrokémiai úton történő átalakulására. Cél egyfelől a megújuló energiahordozókkal kapcsolatos vegyületek kémiájának minél átfogóbb közvetlen vizsgálata, másfelől a katalitikus átalakításokat befolyásoló alapelvek megértése, valamint új heterogén katalizátorok fejlesztése ezen átalakításokhoz. A csoport különlegessége, hogy a hatékony kutatás érdekében egyedi módszereket, például kombinatorikus és nagyáteresztő kísérleti technikákat alkalmaz. Kutatásainkkal új, gazdaságos, kémiai, elsősorban katalitikus, környezetbarát, ill. zöld technológiák fejlesztését kívánjuk megalapozni. Kémiai módszerek és eljárások kidolgozásával hozzájárulunk a körforgásos gazdálkodás elterjedéséhez. Kutatjuk azokat a kémiai reakciókat, melyekkel megújuló nyersanyagokból lehet előállítani a társadalom számára szükséges vegyi anyagokat és energiahordozókat. Égési modellek fejlesztésével segítjük elő a megújuló üzemanyagok gyakorlati felhasználását. Vizsgáljuk a környezetbe kikerülő anyagok sorsát, hatásukat a környezetre és a környezetszennyező anyagok ártalmatlanításának módszereit.

Fő kutatási területek:

Kombinatorikus és nagyáteresztő technikák – Idő- és költséghatékony kutatómunka

A kombinatorikus módszerek alkalmazása azt jelenti, hogy a kísérleteket speciális módon tervezzünk és optimalizáljuk. Az összes kísérleti paramétert egyszerre változtatjuk, ami nagy számú kísérlethez vezet, amelyeket egyszerre hajtunk végre nagyáteresztő technikák alkalmazásával. A kísérletek számának csökkentéséhez különböző statisztikus és adatbányász eszközöket alkalmazunk, amelyek segítségével feltárhatók a különböző módosítók közti kereszthatások és az összetétel valamint a katalitikus eredmények közti összefüggések. Laboratóriumunk számos olyan berendezéssel rendelkezik, amelyekben párhuzamosan 16 minta készíthető és vizsgálható, például egy 16 csatornás csőreaktor rendszer vagy egy 16 autoklávos mikrohullámú reaktor.

Tüzelőanyag-cellák – Tiszta energiatermelés

A katalízis és anyagtudomány területén szerzett több évtizedes tapasztalatunk szilárd tudományos alapul szolgál az újszerű tüzelőanyag-cella elektrokatalizátorok előállításához. A gyakorlati megvalósítás legsürgetőbb igényei az ár csökkentése és az élettartam növelése, amelyekre választ adhatnak az újszerű nanoanyagok, például az elektromosan vezető vegyes oxidok vagy szénszerkezetek (grafének, szén nanocsövek és mezopórusos szenek). A kutatás-fejlesztési munkát nagyszámú korszerű berendezés támogatja, amelyekkel a kialakított rendszerek szerkezete és katalitikus viselkedése vizsgálható. Az egyik legnagyobb erősségünk a nagyáteresztő módszerek alkalmazása, valamint egyedi megoldások kialakítása a hatékony és sikeres kutatás érdekében.

Pirolízis – Hulladékkezelés

A biomassza anyagok felhasználásának és a műanyaghulladékok újrahasznosításának egyik ígéretes lehetősége a pirolízis, amelynek révén lehetőség nyílik vegyipari alapanyagok előállítására vagy üzemanyagként felhasználható olaj kinyerésére. Kutatócsoportunk évtizedek óta vizsgálja a biomassza anyagok, szintetikus polimerek és műanyagok termikus tulajdonságait és pirolitikus folyamatait. Kutatásaink elsősorban a makromolekulák termikus és termo-katalitikus bomlására, az előkezelési eljárások (mint például az alacsony hőmérsékletű hőkezelés) során végbemenő kémiai változásokra és a pirolízisolajok termékösszetételének katalitikus átalakításának vizsgálatára irányulnak.

Energiatárolás – Szerves folyadékakkumulátorok

A villamos energia rendszer jelenlegi felépítésében a villamos energiát a tárolás jelenleg ismert módjainak magas költsége miatt csak nagyon korlátozott mennyiségben lehetséges tárolni. Mivel a tárolhatatlanság miatt a termelés és fogyasztás egyensúlyba hozását az ún. kiszabályozást a termelőegységek végzik, ezért a rendszer üzemi hatásfoka alacsonyabb az ideális zsinórüzemnél. A megújuló energiaforrások penetrációja azok szakaszos működése miatt tárolás nélkül csak korlátozott lehet. Minden szempontból indokolt tehát, hogy a villamos energia tárolásának költsége idővel elfogadható szintre csökkenjen. A redoxi vagy folyadékakkumulátorok legnagyobb előnye, hogy a névleges töltési / kisütési teljesítménye illetve a tárolási kapacitása egymástól függetlenül változtatható, így az adott feladatra legalkalmasabb összeállítás valósítható meg az alkalmazásával. Kutatásaink ezen a területen olyan szerves vegyületek szintézisére irányulnak, melyek folyadékakkumulátor alkalmazásban potenciális elektrolitok lehetnek.

Heterogén katalitikus folyamatok tanulmányozása

Környezetbarát heterogén katalitikus eljárásokat megalapozó kutatásokat folytatunk az energia-kémia, a vegyipar és az agrárium számára. Kutatjuk a megújuló szénforrások, a biomassza és a szén-dioxid, vegyi anyagokká, illetve motorhajtó anyagokká konvertálásának heterogén katalitikus folyamatait, valamint keressük a levegő- és vízszennyező ipari emissziók csökkentésére alkalmas heterogén katalitikus megoldásokat. A korszerű anyagtudomány eredményeire és módszereire alapozva adszorbenseket és oxid-hordozós fém és fém-oxid katalizátorokat állítunk elő rendezett, előnyösen hierarchikus pórusszerkezetű anyagok, zeolitok, zeolitanalóg anyagok, nanopórusos szilikátok szintézisével és módosításával. A katalitikus reakció mechanizmusának és kinetikájának mélyebb megértéséhez kísérleti, elméleti és reaktormodellezési módszereket alkalmazunk. Feltárjuk a katalizátorok felületi, szerkezeti és katalitikus tulajdonságai közötti összefüggéseket.

Kutatási témáink:

 • Bioolajok, bioplatform indermedierek katalitikus konverziója.
 • Nitrogén-oxidok szelektív katalitikus redukálása.
 • Újszerű hordozós fémkatalizátorok felkutatása biomassza-származékok oxigén-tartalmának csökkentésére.
 • Alkoholok, aldehidek és ketonok heterogén katalitikus Guerbet reakciói
 • Szelektív oxidációs reakciók megvalósítás heterogén katalitikus módszerrel.
 • Üzemanyag előállítás és minőségjavítás lignocellulózból kinyerhető szerves molekulák felhasználásával.
 • Illékony szerves vegyületek teljes oxidációja átmenetifémekkel módosított nanopórusos szilikát katalizátorokon.

Légkör- és környezetkémiai kutatások

A csoport egyik fő kutatási területe azon természetes fizikai-, kémiai- és biológiai folyamatok megismerése és jellemzése, amelyekben a környezetbe kerülő szennyezők más anyagokká alakulnak át. Különösen veszélyesek a természetes folyamatokban lassan lebomló, nagy biológiai aktivitású vegyületek, valamint az ózonpajzsot károsító, a klímaváltozást kiváltó, illetve a városi környezet levegőminőségét károsító légszennyező anyagok. Elsősorban olyan folyamatokat és jelenségeket vizsgálunk, amelyek fontos szerepet játszanak a klímaváltozás és a környezet kémiájának komplex kölcsönhatásában. Fontos reakciókinetikai és fotokémiai paramétereket határozunk meg, amelyek bemenő paraméterként szerepelnek a légkörkémiai és égési modellekben. Kísérletinkben legtöbbször lézeres technikát alkalmazunk a reaktív részecskék (pl. szabadgyökök) előállítására és detektálására.

Kutatási témáink:

 • Légkörkémia, égéskémia, reakciókinetika, fotokémia, fotofizika, spektroszkópia.
 • Reakciómechanizmusok és a benne előforduló elemi kémiai reakciók kinetikai paramétereinek meghatározása.
 • Kvantumhatásfok, élettartam, lézer-spektroszkópia, fotokémiai mechanizmus.
 • Modell molekulák: levulinsav, γ-valerolakton, 2-metil-tetrahidrofurán, 5-hidroximetil-furfural, etil-fluorid és acetil-fluorid.

Fotofizikai és fotokémiai kinetikai kutatások

Alapkutatás jellegű vizsgálatainkkal a gerjesztett állapotú rendszerekben lejátszódó fotofizikai kinetikai folyamatok mechanizmusát derítjük fel; illetve tanulmányozzuk a fotogerjesztés után lejátszódó gyökreakciók kinetikáját is. Különös figyelmet fordítunk annak felderítésére, hogy az oldószer tulajdonságok hogyan befolyásolják az elemi reakciók sebességét.

Kutatási témáink:

 • Kettős lumineszcenciát mutató rendszerek fotofizikai kinetikája.
 • A hidrogén-híd kötés hatása a fotofizikai folyamatokra.
 • Oldószer polaritás hatása a lumineszcencia színképekre.
 • Fotoredukciós és fotooxidációs rendszerek fotokémiai kinetikája (aceton, benzofenon és furfural-származékok reakciói alkoholokkal és szénhidrogénekkel).
 • Szennyvizekben előforduló gyógyszermaradványok fotokémiai lebomlása

Égéskinetikai kutatások

Bioüzemanyagok és bioüzemanyaggal adalékolt fosszilis üzemanyagok égésének pontos leírására alkalmas részletes kinetikai reakciómechanizmusok több száz-ezer köztiterméket és reakciólépést is tartalmazhatnak. A nagy méretüknél fogva azonban közvetlenül nem alkalmazhatóak áramlásdinamikai szimulációkban, amelyek mára már az égésen alapuló berendezések fejlesztésének egyik alapeszközévé váltak. Ehelyett egyszerűsített modelleket hoznak létre, amelyek kellően gyorsan számíthatóak és segítségükkel válik lehetségessé modern, nagyhatásfokú és alacsony szennyezőanyag-kibocsátású égésen alapuló berendezések (pl.  égőfejek és motorok) fejlesztése.

Kutatási témáink:

 • Részletes és egyszerűsített pontos kinetikai reakciómechanizmusok fejlesztése bioalkoholok (pl. bioetanol, biobutanol, 1-pentanol) és más bioüzemanyagok (pl. 2-metil-furán, 2,5 dimetil-furán) égésének leírására.
 • Részletes és egyszerűsített pontos kinetikai reakciómechanizmusok fejlesztése bioüzemanyag-adalékolt modellbenzin (pl. bioetanol + heptán-izooktán-toluol keverékek) égésének leírására.
 • Rendkívül gyorsan számítható, kisméretű formális reakciókinetika modellek automatizált építése üzemanyagok égésének leírására.
 • Úttörő kinetikai reakciómechanizmus egyszerűsítési és paraméteroptimalizációs módszerek fejlesztése.

Elméleti kémiai vizsgálatok

A csoportban folyó kísérleti vizsgálatokat elméleti módszerek alkalmazása is segíti. Vizsgáljuk a kémiai reakciók dinamikáját, kinetikáját, mechanizmusát, továbbá szerves molekulák, hidrogénhidas komplexek, átmenetifém-komplexek szerkezetét, fotofizikai és fotokémiai tulajdonságaikat. Az elméleti vizsgálatokban kvantumkémiai módszereket használunk a molekulák szerkezetének és fizikai tulajdonságainak meghatározására. A kísérletileg is vizsgált gázfázisú reakciók potenciálisenergia-felületeit nagypontosságú ab initio kvantumkémiai módszerekkel határozzuk meg, és felhasználásukkal feltárjuk a reakciók mikroszkopikus mechanizmusát. A reakciókinetikai- és dinamikai paramétereket saját fejlesztésű módszerekkel számítjuk ki.  A katalitikus folyamatok mechanizmusának megismeréséhez a jellemezzük a lehetséges elemi lépéseket és intermediereket, és kapott kinetikai adatokkal segítjük az optimális katalizátorok kifejlesztését.

Kutatási témáink:

 • Gázfázisú elemi reakciók kinetikája és dinamikája (pl. CH3+HBr, CH3+HCl, H+O2, γ-valerolakton + OH)
 • Katalitikus reakciók mechanizmusa és kinetikája (pl. biomassza-származékok heterogén katalitikus átalakítása)
 • Fotokémiai reakciók kinetikája (5-hidroximetil-furfural, benzofenon, berberin)
 • Átmenetifém-komplexek szerkezetének és fotokémiájának elméleti vizsgálata (porfirin-komplexek, Fe és Ru N-tartalmú ligandumokkal alkotott komplexei)
 • Halometán molekulák fotoionizációjának és fotodisszociációjának vizsgálata
 • Fénnyel kapcsolható és fény-hasznosító vas-komplexek elméleti vizsgálata
 • Biomassza-származékok heterogén katalitikus átalakításának elméleti vizsgálata

Kutatócsoport vezető

Tompos András

Munkatársak

Eszközök

Nagyberendezések

 • Fotoelektron-spektrométer (XPS, UPS)
 • Röntgen pordiffrakció (XRD)
 • Pirolízis gázkromatográfia – tömegspektrometria (Py-GC/MS)
 • Termogravimetria – tömegspektrometria (TG/MS)
 • Nagyteljesítményű folyadékkromatográfia (HPLC)
 • Tüzelőanyag-cellás tesztberendezés (Biologic)
 • Potenciosztát / galvanosztát (Biologic)

Nagyáteresztő berendezések

 • Számítógép vezérelt 16 autoklávos rendszer egyedi nyomásszabályzókkal (SPR16 – AMTEC)
 • 16 autoklávos mikrohullámú reactor (Anton Paar Synthos 3000)
 • 24 helyes fűthető rázógép (Buchi Syncore reactor)
 • 16 csatornás átáramló reaktor (saját tervezésű)

Oktatási tevékenység

Együttműködünk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel (BME), az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (ELTE), a Pannon Egyetemmel (PE) és a Szegedi Tudományegyetemmel (SZTE). Munkatársaink doktori témákat vezetnek az Oláh György Doktori Iskolában (Kémia és Vegyészmérnöki tudományok) és a Hevesy György Kémia Doktori Iskolában. Emellett BSc szakdolgozatok és MSc diplomamunkák témavezetését is végzik. Részt vesznek az évente megszervezésre kerülő „AKI-Kíváncsi Kémikus” kutatótábor lebonyolításában.

Tantárgyak, kurzusok:

 • Katalízis Laboratóriumi Gyakorlat (ELTE)
 • Zöldkémia Laboratóriumi Gyakorlat (ELTE)
 • Kvantumkémia I előadás (PE, Lendvay György)
 • Kvantumkémia gyakorlat (PE, Lendvay György)
 • Kvantumkémia II előadás (PE, Lendvay György)
 • Számítógépes kémia gyakorlat (PE, Lendvay György)
 • Kvantumkémia (PE, Lendvay György)
 • Reakciókinetika (PE, Lendvay György)
 • Bevezetés az elemi reakciók kinetikájának elméletébe (ELTE, Lendvay György)
 • Introduction to the theory of elementary chemical reactions (ELTE, Lendvay György)
 • Fotofizika és fotokémiai kinetika (ELTE: Demeter Attila)
 • Fizikai kémia II. laborgyakorlatok (ELTE, Demeter Attila)
 • Pórusos anyagok – speciálkollégium, vegyészmérnök szak, MSc (BME, Szegedi Ágnes)
 • Vegyész Oktatási Alapítvány – Bsc/MSc szakdolgozati konzulens (ELTE, Nagy Tibor)
 • Tüzelőanyag-cellák vizsgálata kurzus (AUDI Hungária Zrt.) (Szijjártó Gábor Pál)

Projektek

 • VEKOP-2.3.2-16 (2017-2021): Stratégiai K+F műhelyek kiválósága Anyagtudományi kiválósági műhely: környezetbarát eljárások fejlesztése megújuló energia- és nyersanyagforrások hatékony felhasználására és energiatartalmuk szabályozott felszabadítására
 • KTIA_AIK_12-1-2012-0014 (2013-2015): „A megújuló energiaforrások újszerű felhasználására és korszerű energiatárolási eszközök fejlesztésére alkalmas innovatív eljárások tudományos megalapozása”
 • H2020-MSCA-ITN-2017, 765289, FlowCamp project: Európai Oktatási Hálózat nagy teljesítményű, alacsony költségű következő generációs folyadékakkumulátorok anyagainak a fejlesztésére
 • OTKA TNN_16 Hulladékok átalakítása tüzelőanyaggá termikus módszerekkel
 • Clariant Produkte (Deutschland) GmbH research contract (2016-2017): Katalizátorok nagy-áteresztő előállítása és vizsgálata
 • AlvaCat research contract (2015-2016): Katalizátorok nagy-áteresztő vizsgálata
 • H2020 – 735977 (HyLAW Project) (2017-2018): A Tüzelőanyag Cellák és a Hidrogén technológiák fejlődése érdekében a jogi szabályok és adminisztratív folyamatok azonosítása, a jogi akadályok vizsgálata és megszüntetésüknek támogatása
 • TÉT_17_IN (2018-2021) Megújuló forrásokból származó hidrogén felhasználását szolgáló PEM tüzelőanyag-cella kötegek továbbfejlesztése
 • NKM-68/2016 (2016-2018) Glicerin katalitikus átalakítása hasznos kémiai alapanyagokká és alternatív hajtóanyaggá
 • TÉT_13_DST-1-2014-0003 (2015-2018): Értéknövelt energiahordozó előállítása biomassza és műanyag hulladék termikus és termokatalitikus kémiai átalakításával
 • TÉT_12_DE-1-2013-0003 (2014-2016): Inorganikus sók és alkoholok reverzibilis reakciói hőtárolásra
 • TÉT-12-RO-1-2012-0002 (2013-2015): Új típusú katalizátorok cellulóz hasznosítására platformmolekulák kinyerése céljából: gamma valerolakton és MTHF
 • RAS-HAS/2011-2013, № 23: Immobilizált heteropolisavak és fém nanorészecskék tervezése és alkalmazása szerves szintézisekben
 • OTKA K100793 (2012-2016): Sokkomponensű modellkatalizátorok megújuló forrásból történő energiatermelésre: fém és fém-oxid nanoszerkezetek szinergikus hatása alkoholok átalakulásaiban
 • OTKA K81959 (2010-2014): Fizikai és kémiai előkezelések hatása lignocellulózok összetételére és termikus tulajdonságaira
 • OTKA K83770 (2011-2015): Természetes és mesterséges polimerek együttes pirolízise
 • OTKA K77720 (2009-2014): Katalitikus hidrogéntermelés megújuló energiaforrásokból
 • Kwaklab Research Institute Nonprofit Ltd. (2014-2015): Szennyezett levegő katalitikus tisztítása katalizátorainak részletes vizsgálata

Partnerek

 • Aarhus University, Department of Engineering (Aarhus, Dánia)
 • AlvaCat (Sunnyvale, California, USA)
 • Anabond Sainergy Fuel Cell India (p) Ltd (Chennai, India)
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Budapest, Magyarország)
 • Clariant Produkte (Deutschland) GmbH. (Frankfurt am Main, Németország)
 • CSIR Indian Institute of Petroleum, Bio-Fuels Division (Dehradun, India)
 • Department of Energy and Process Engineering, Norwegian University of Science and Technology (Trondheim, Norvégia)
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest, Magyarország)
 • Fraunhofer Institute of Chemical Technology (Pfinztal, Németország)
 • Global R&D, British American Tobacco (Southampton, Egyesült Királyság)
 • Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia „Nicola Giordano” (CNR-ITAE) (Messina, Olaszország)
 • Instituto de Catalisis y Petroleoquımica, CSIC (Madrid, Spanyolország)
 • Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (Santa Fe, Argentina)
 • Institute of Catalysis SB RAS (Novosibirsk, Oroszország)
 • KwakLab Kutatóintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest, Magyarország)
 • Leuphana Universität (Lüneburg, Németország)
 • Metalcom ZRt. (Szentes, Magyarország)
 • MTA-SZTE Sztereokémiai Kutatócsoport (Szeged, Magyarország)
 • National Centre for Catalysis Research & Department of Chemistry, Indian Institute of Technology – Madras (Chennai, India)
 • National Research and Development Institute for Textile and Leather (INCDTP), ICPI Division, (Bukarest, Románia)
 • Research & Development for Sustainable Development Division, TISTR (Pathum Thani, Thaiföld)
 • SINTEF Energy Research (Trondheim, Norvégia)
 • Szegedi Tudományegyetem, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék (Szeged, Magyarország)
 • The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) Marmara Research Center, Energy Institute (Gebze-Kocaeli, Törökország)
 • University of Bucharest (Bukarest, Románia)

Publikációk

2022

 • Sebestyén Z, Badea E, Carsote C, Czégény Zs, Szabó T, Babinszki B, Bozi J, Jakab E, Characterization of historical leather bookbindings by various thermal methods (TG/MS, Py-GC/MS, and micro-DSC) and FTIR-ATR spectroscopy, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 162 (2022) 105428. https://doi.org/1016/j.jaap.2021.105428

2021

 • Tompos A, Sanchez-Sanchez M, Végvári L, Szijjártó GP, Margitfalvi JL, Trunschke A, Schlögl R, Wanninger K, Mestl G, Combinatorial optimization and synthesis of multiple promoted MoVNbTe catalysts for oxidation of propane to acrylic acid, Catalysis Today 363 (2021) 45-54. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2019.03.047
 • Diczházi D, Borbáth I, Bakos I, Szijjártó GP, Tompos A, Pászti Z, Design of Mo-doped mixed oxide–carbon composite supports for Pt-based electrocatalysts: the nature of the Mo-Pt interaction, Catalysis Today 366 (2021) 31-40. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2020.04.004
 • Borbáth I, Bakos I, Pászti Z, Szijjártó GP, Tompos A, Design of SnPt/C cathode electrocatalysts with optimized Sn/Pt surface composition for potential use in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell, Catalysis Today 366 (2021) 20-30. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2020.06.029
 • Borbáth I, Zelenka K, Vass Á, Pászti Z, Szijjártó GP, Sebestyén Z, Sáfrán Gy, Tompos A, CO tolerant Pt electrocatalysts for PEM fuel cells with enhanced stability against electrocorrosion, International Journal of Hydrogen Energy 46(25) (2021) 13534-13547. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.08.002
 • Yazici MS, Dursun S, Borbáth I, Tompos A, Reformate gas composition and pressure effect on CO tolerant Pt/Ti8Mo0.2O2–C electrocatalyst for PEM fuel cells, International Journal of Hydrogen Energy 46 (25) (2021) 13524-13533. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.08.226
 • Bakos I, Vass Á, Muckley ES, Ivanov IN, Keresztes Zs, Indirect electrochemical method for high accuracy quantification of protein adsorption on gold surfaces, Electrochemistry Communications 124 (2021) 106961. https://doi.org/10.1016/j.elecom.2021.106961
 • Krakkó D, Illés Á, Licul-Kucera V, Dávid B, Dobosy P, Pogonyi A, Demeter A, Mihucz VG, Dóbé S, Záray Gy, Application of (V)UV/O3 technology for post-treatment of biologically treated wastewater: A pilot-scale study, Chemosphere 275 (2021) 130080. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130080
 • Babinszki B, Jakab E, Terjék V, Sebestyén Z, Várhegyi G, May Z, Mahakhant A, Attanatho L, Suemanotham A, Thanmongkhon Y, Czégény Zs, Thermal decomposition of biomass wastes derived from palm oil production, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 155 (2021) 105069. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2021.105069
 • Majrik K, Pászti Z, Korecz L, Mihály J, May Z, Németh P, Cannilla C, Bonura G, Frusteri F, Tompos A, Tálas E, Effect of the microstructure of the semiconductor support on the photocatalytic performance of the Pt-PtOX/TiO2 catalyst system, Materials 14 (2021) 943. https://doi.org/10.3390/ma14040943
 • Žnidarčič A, Katrašnik T, Zsély IG, Nagy T, Seljak T, Sewage sludge combustion model with reduced chemical kinetics mechanisms, Energy Conversion and Management 236 (2021) 114073. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2021.114073
 • Demeter A, Kovalenko SA, Photoinduced intramolecular charge transfer and relaxation dynamics of 4-dimethylaminopyridine in water, alcohols, and aprotic solvents, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 412 (2021) 113246. https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2021.113246
 • Miskolczy Zs, Megyesi M, Lendvay Gy, Biczók L, Self-assembly of quaternary benzo[c]phenanthridine plant alkaloids into dimer in aqueous solution, Journal of Molecular Liquids 334 (2021) 116014. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.116014
 • Czégény Zs, Nagy G, Babinszki B, Bajtel Á, Sebestyén Z, Kiss T, Csupor-Löffler B, Tóth B, Csupor D, CBD, a precursor of THC in e-cigarettes, Scientific Reports 11 (2021) 8951. https://doi.org/10.1038/s41598-021-88389-z
 • Zhang P, Zsély IG, Samu V, Nagy T, Turányi T, Comparison of methane combustion mechanisms using shock tube and rapid compression machine ignition delay time measurements, Energy Fuels 35 (15) (2021) 12329-12351 https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.0c04277
 • Borbáth I, Tálas E, Pászti Z, Zelenka K, Ayyubov I, Salmanzade K, Sajó IE, Sáfrán Gy, Tompos A, Investigation of Ti-Mo mixed oxide-carbon composite supported Pt electrocatalysts: Effect of the type of carbonaceous materials, Applied Catalysis A: General 620 (2021) 118155. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2021.118155
 • Nagy T, Turányi T, Minimal Spline Fit: a model-free method for determining statistical noise of experimental data series, Proceedings of the European Combustion Meeting 2021 https://garfield.chem.elte.hu/Turanyi/pdf/153_Nagy_ECM21-336.pdf
 • Kovács M, Papp M, Nagy T, Turányi T, Investigating novel strategies for parameter optimization on a methanol/NOx combustion mechanism, Proceedings of the European Combustion Meeting 2021 https://garfield.chem.elte.hu/Turanyi/pdf/154_Kovacs_ECM21-337.pdf
 • Nagy T, Lendvay Gy, Beyond the normal mode picture: the importance of the reactant’s intramolecular mode coupling in quasiclassical trajectory simulations, Molecular Physics 119 (17-18) (2021) 1939451. https://doi.org/10.1080/00268976.2021.1939451
 • Illés Á, Rózsa ZB, Thangaraj R, Décsiné Gombos E, Dóbé S, Giri BR, Szőri M, An experimental and theoretical kinetic study of the reactions of hydroxyl radicals with tetrahydrofuran and two deuterated tetrahydrofurans, Chemical Physics Letters 776 (2021)138698. https://doi.org/10.1016/j.cplett.2021.138698
 • Bonura G,Todaro S, Frusteri L., Majchrzak-Kucęba I, Wawrzyńczak D, Pászti Z, Tálas E, Tompos A, Lónyi F, Solt H, Cannilla C, Frusteri F, Inside the reaction mechanism of direct CO2 conversion to DME over zeolite-based hybrid catalysts, Applied Catalysis B: Environmental 294 (2021)120255. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2021.120255
 • Tálas E, Szőllősi Gy, Kristyán S, Németh Cs, Firkala T, Mink J, Mihály J, Surface enhanced Raman spectroscopic (SERS) behavior of phenylpyruvates used in heterogeneous catalytic asymmetric cascade reaction, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 260 (2021) 119912. https://doi.org/10.1016/j.saa.2021.119912
 • Shestakova P, Popova M, Szegedi Á, Lazarova H, Luong TKN, Trendafilopva I, Mihály J, Parac-Vogt TN, Hybrid catalyst with combined Lewis and Brønsted acidity based on ZrIV substituted polyoxometalate grafted on mesoporous MCM-41 silica for esterification of renewable levulinic acid, Microporous and Mesoporous Materials 323 (2021) 111203. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2021.111203
 • Fodor MA, Szabó P, Lendvay Gy, Horváth O, Characterization of the UV-Visible absorption spectra of manganese(III) porphyrins with time-dependent density functional theory calculations, Zeitschrift für Physikalische Chemie (2021) https://doi.org/10.1515/zpch-2020-1787
 • Béres KA, Sajó IE, Lendvay Gy, Trif L, Petruševski VM, Barta-Holló B, Korecz L, Franguelli FP, László K, Szilágyi IM, Kótai L, Solid-Phase “Self-Hydrolysis” of [Zn(NH3)4MoO4@2H2O] Involving Enclathrated Water—An Easy Route to a Layered Basic Ammonium Zinc Molybdate Coordination Polymer, Molecules 26 (13) (2021) 4022. https://doi.org/10.3390/molecules26134022
 • Neatu S, Neatu F, Chirica MI, Borbáth I, Talas E, Tompos A, Somacescu S, Osiceanu P, Folgado MA, Chaparro AM, Florea M, Recent progress on electrocatalysts and electrodes for portable fuel cells, Journal of Materials Chemistry A 9 (2021)17065-17128. https://doi.org/10.1039/D1TA03644K
 • Babinszki B, Sebestyén Z, Jakab E, Kőhalmi L, Bozi J, Várhegyi G, Wang L, Skreiberg Ø, Czégény Zs, Effect of slow pyrolysis conditions on biocarbon yield and properties: Characterization of the volatiles, Bioresource Technology 338 (2021) 125567. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.125567
 • Sebestyén Z, Blazsó M, Jakab E, Miskolczi N, Bozi J, Czégény Zs, Thermo-catalytic studies on a mixture of plastic waste and biomass, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (2021) https://doi.org/10.1007/s10973-021-10962-5
 • Navarro Garcia S, Xian Y, Bereczki L, Kónya D, Aqueous solubility of organic compounds for flow battery applications: Symmetry and counter ion design to avoid low-solubility polymorphs, Molecules26 (5) (2021) 1203. https://doi.org/10.3390/molecules26051203
 • Len A, Paladini G, Románszki L, Putz AM, Almásy L, László K, Bálint Sz, Krajnc A, Kriechbaum M, Kuncser A, Kalmár J, Dudás Z, Physicochemical characterization and drug release properties of methyl-substituted silica xerogels made by sol-gel process, International Journal of Molecular Science 22(17) (2021) 9197 https://doi.org/10.3390/ijms22179197
 • Novodárszki Gy, Szabó B, Auer R, Tóth K, Leveles L, Barthos R, Turczel G, Pászti Z, Valyon J, Mihályi RM, Tuba R, Propylene synthesis via isomerization–metathesis of 1-hexene and FCC olefins, Catalysis Science and Technology 11 (2021) 6257. https://doi.org/10.1039/D1CY00269D
 • Császár Zs, Juzsakova T, Jakab M, Balogh Sz, Szegedi Á, Solt H, Hancsók J, Bakos J, Farkas G, Continuous flow Friedel–Crafts alkylation catalyzed by silica supported phosphotungstic acid: An environmentally benign process, Topics in Catalysis (2021) https://doi.org/10.1007/s11244-021-01497-y
 • Popova M, Szegedi Á, Oykova M, Lazarova H, Koseva N, Mihályi RM, Shestakova P, Selective production of phenol on bifunctional, hierarchical ZSM-5 zeolites, Molecules 26 (12) (2021) 3576. https://doi.org/10.3390/molecules26123576
 • Deák A, Jobbágy Cs, Demeter A, Čelko L, Cihlář J, Szabó P, Ábrányi-Balogh P, Crawford DE, Virieux D, Colacino E, Mechanochemical synthesis of mononuclear gold(I) halide complexes of diphosphine ligands with tuneable luminescent properties, Dalton Transactions 50 (2021) 13337. https://doi.org/10.1039/D1DT01751A
 • Csorba B, Szabó P, Góger Sz, Lendvay Gy, The role of zero-point vibration and reactant attraction in exothermic bimolecular reactions with submerged potential barriers: theoretical studies of the R + HBr → RH + Br (R = CH3 , HO) systems, The Journal of Physical Chemistry A 125 (38) (2021) 8386–8396. https://doi.org/10.1021/acs.jpca.1c05839
 • Gioria E, Signorini C, Taleb M, Thomas A, Mihályi RM, Gutierrez L, Palladium nanoparticles on modified cellulose as a novel catalyst for low temperature gas reactions, Cellulose 28 (2021) 9135-9147. https://doi.org/10.1007/s10570-021-04118-9
 • Vikár A, Solt HE, Novodárszki Gy, Mihályi RM, Barthos R, Domján A, Hancsók J, Valyon J, Lónyi F, A study of the mechanism of triglyceride hydrodeoxygenation over alumina-supported and phosphatized-alumina-supported Pd catalysts, Journal of Catalysis 404 (2021) 67-79. https://doi.org/10.1016/j.jcat.2021.08.052
 • Yang X, Navarro Garcia S, Janoschka T, Kónya D, Hager MD, Schubert US, Novel, stable catholyte for aqueous organic redox flow batteries: Symmetric cell study of hydroquinones with high accessible capacity, Molecules 26 (13) (2021) 3823. https://doi.org/10.3390/molecules26133823
 • Ayyubov I, Borbáth I, Pászti Z, Sebestyén Z, Mihály J, Szabó T, Illés E, Domján A, Florea M, Radu D, Kuncser A, Tompos A, Tálas E, Synthesis and characterization of graphite oxide derived TiO2-carbon composites as potential electrocatalyst supports, Topics in Catalysis (2021) https://doi.org/10.1007/s11244-021-01513-1
 • Várhegyi G, Wang L, Skreiberg Ø, Empirical kinetic models for the CO2 gasification of biomass chars. Part 1. Gasification of wood chars and forest residue chars, ACS Omega 6 (41) (2021) 27552–27560. https://doi.org/10.1021/acsomega.1c04577
 • Valkó É, Papp M, Kovács M, Varga T, Zsély IG, Nagy T, Turányi T, Design of combustion experiments using differential entropy, Combustion Theory and Modelling (2021) https://doi.org/10.1080/13647830.2021.1992506
 • Popova M, Szegedi Á, Oykova M, Lazarova H, Koseva N, Mihályi RM, Karashanova D, Mitrev Y, Shestakova P, Hydrodemethoxylation/dealkylation on bifunctional nanosized zeolite Beta, Molecules 26 (24) (2021) 7694. https://doi.org/10.3390/molecules26247694

2020

 • Várhegyi G, Wang L, Skreiberg Ø, Non-isothermal kinetics: best-fitting empirical models instead of model-free methods, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (142) (2020) 1043–1054. https://doi.org/10.1007/s10973-019-09162-z
 • Sebestyén Z, Jakab E, Domán A, Bokrossy P, Bertóti I, Madarász J, László K, Thermal degradation of crab shell biomass, a nitrogen-containing carbon precursor, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (142) (2020) 301–308.https://doi.org/10.1007/s10973-020-09438-9
 • Enyedi N, Makk J, Kótai L, Berényi B, Klébert Sz, Sebestyén Z, Molnár Zs, Borsodi AK, Leél-Őssy Sz, Demény A, Németh P, Cave bacteria-induced amorphous calcium carbonate formation, Scientific Reports 10 (2020) 8696. https://doi.org/10.1038/s41598-020-65667-w
 • Bortel G, Kovats E, Földes D, Jakab E, Durko G, Pekker S, Recognition-control and host-guest interactions in high-symmetry cocrystals of fullerenes with cubane and mesitylene, Crystal Growth and Design 20 (6) (2020) 4169–4175. https://doi.org/10.1021/acs.cgd.0c00440
 • Babinszki B, Jakab E, Sebestyén Z, Blazsó M, Berényi B, Kumar J, Krishna BB, Bhaskar T, Czégény Zs, Comparison of hydrothermal carbonization and torrefaction of azolla biomass: Analysis of the solid products, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 149 (2020) 104844. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2020.104844
 • Szabó B, Novodárszki Gy, Pászti Z, Domján A, Valyon J, Hancsók J, Barthos R, MgO−SiO2 catalysts for the ethanol to butadiene reaction: The effect of Lewis acid promoters, ChemCatChem 12 (22) 2020 5686-5696. https://doi.org/10.1002/cctc.202001007
 • Jakab E, Sebestyén Z, Babinszki B, Barta-Rajnai E, Czégény Zs, Nicol J, Clayton P, Chuan L, Thermo-oxidative decomposition of Lovage (Levisticum officinale) and Davana (Artemisia pallens) essential oils under simulated tobacco heating product conditions, Beiträge zur Tabakforschung International/Contributions to Tobacco Research 29 (1) (2020) 27-43. https://www.sciencegate.app/document/10.2478/cttr-2020-0004
 • Várhegyi G, Wang L, Skreiberg Ø, Empirical kinetic models for the combustion of charcoals and biomasses in the kinetic regime, Energy and Fuels 34 (12) (2020) 16302-16309. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.0c03248
 • Tompos A, Klímaváltozás és energiaellátás, különös tekintettel a megújuló forrásokra, Magyar Kémikusok Lapja Különszám (2020) 36-40. https://www.mkl.mke.org.hu/?id=40

2019

 • Szűcs T, Jakab E, Szentannai P, Macroscopic and microscopic changes during the combustion process of non-tyre rubber waste particles (2019)
 • Szabó B, Takács M, Domján A, Barta-Rajnai E, Valyon J, Hancsók J, Barthos R, Liquid phase pyrolysis of wheat straw and poplar in hexadecane solvent, Journal of Analytical and Applied Pyrolys 137 (2019) 237-245.https://doi.org/10.1016/j.jaap.2018.11.032
 • Vass Á, Borbáth I, Bakos I, Pászti Z, Sáfrán Gy, Tompos A, Stability issues of CO tolerant Pt-based electrocatalysts for polymer electrolyte membrane fuel cells: comparison of Pt/Ti8Mo0.2O2–C with PtRu/C, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis 126 (2019) 679-699. https://doi.org/10.1007/s11144-018-1512-z
 • Sebestyén Z, Jakab E, Badea E, Barta-Rajnai E, Şendrea C, Czégény Z, Thermal degradation study of vegetable tannins and vegetable tanned leathers, Journal of Analytical and Applied Pyrolys 138 (2019) 178-187. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2018.12.022
 • Várhegyi G, Empirical models with constant and variable activation energy for biomass pyrolysis, Energy and Fuels 33 (3) (2019) 2348-2358. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.9b00040
 • Barta-Rajnai E, Sebestyén Z, Jakab E, Patus E, Bozi J, Wang L, Skreiberg Ø, Grønli M, Khalil R, Czégény Zs, Pyrolysis of untreated and various torrefied stem wood, stump, and bark of Norway spruce, Energy and Fuels 33 (4) (2019) 3210-3220. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.8b04130
 • Foldes D, Kovats E, Bortel G, Jakab E, Pekker S, A Metal-organic framework with paddle-wheel Zn2(CO2)4 secondary building units and cubane-1,4-dicarboxylic acid linkers, Periodica Polytechnica Chemical Engineering 63 (3) (2019) 365–369. https://doi.org/10.3311/PPch.13075
 • Dražević E, Szabó Cs, Konya D, Lund T, Wedege K, Bentien A, Investigation of tetra morpholino hydroquinone as a potential catholyte in a flow battery, ACS Applied Energy Materials 2 (7) (2019) 4745-4754. https://doi.org/10.1021/acsaem.9b00351
 • Korhammer K, Mihály J, Bálint Sz, Trif L, Vass Á, Tompos A, Tálas E, Reversible formation of alcohol solvates and their potential use for heat storage, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 138 (2019) 11-33. https://doi.org/10.1007/s10973-019-08090-2
 • Candu N, Tompos A, Talas E, Tudorache M, Coman SM, Green catalytic synthesis of phenprocoumon, Studia Ubb Chemia LXIV (3) (2019) 47-58. https://doi.org/10.24193/subbchem.2019.3.04

2018

 • Wang L, Barta-Rajnai E, Skreiberg Ø, Khalil R, Czégény Zs. Jakab E, Barta Zs, Grønli M, Effect of torrefaction on physiochemical characteristics and grindability of stem wood, stump and bark, Applied Energy 227 (2018) 137-148. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.07.024
 • Borbáth I, Gubán D, Bakos I, Pászti Z, Gajdos G, Sajó IE, Vass Á, Tompos A, Exclusive formation of alloy phases via anchoring technique – From bimetallic catalysts to electrocatalysis, Catalysis Today 306 (2018) 58-70. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2017.01.011
 • Tálas E, Pászti Z, Korecz L, Domján A, Németh P, Szíjjártó G. P, Mihály J, Tompos A, PtOx-SnOx-TiO2 catalyst system for methanol photocatalytic reforming: influence of cocatalysts on the hydrogen production, Catalysis Today 306 (2018) 71-80. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2017.02.009
 • Pászti Z, Hakkel O, Szíjjártó GP, Tompos A, Adsorption and transformations of ethanol over ceria based model catalysts, Catalysis Today 306 (2018) 145-153. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2017.01.026
 • Majrik K, Turcsányi Á, Pászti Z, Szabó T, Domján A, Mihály J, Tompos A, Dékány I, Tálas E: Graphite oxide-TiO2 nanocomposite type photocatalyst for methanol photocatalytic reforming reaction, Topics in Catalysis 61 (2018) 1323-1334. https://doi.org/10.1007/s11244-018-0989-z
 • Vass Á, Borbáth I, Bakos, Pászti Z, Sajó IE, Tompos A, Novel Pt electrocatalysts: multifunctional composite supports for enhanced corrosion resistance and improved CO tolerance, Topics in Catalysis 61 (2018) 1300-1312. https://doi.org/10.1007/s11244-018-0988-0
 • Fazekas P, Czégény Zs, Mink J, Szabó PT, Keszler AM, Bódis E, Klébert Sz, Szépvölgyi J, Károly Z, Thermal plasma decomposition of tetrachloroethylene, Plasma Chemistry and Plasma Processing 38 (2018) 771-790. https://doi.org/1007/s11090-018-9895-1
 • Jakab E, Bora Á, Sebestyén Z, Borsa J, Thermal decomposition of chemically treated cellulosic fibers, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 132 (2018) 433-443. https://doi.org/10.1007/s10973-017-6935-7
 • Pekker S, Földes D, Kováts É, Bortel G, Jakab E, Új szerves-fémkoordinációs vázszerkezetek, Fizikai Szemle 68 (1) (2018) 11-15. http://www.epa.oszk.hu/00300/00342/00324/pdf/EPA00342_fizikai_szemle_2018-01_011-015.pdf
 • Szűcs T, Jakab E, Szentannai P, Macroscopic and microscopic changes during the combustion process of non-tyre rubber waste particles, 13th International Conference on Heat Engines and Environmental Protection (2017) 177–186.

2017

 • Pálmai M, Zahran EM, Angaramo S, Bálint Sz, Pászti Z, Knecht M, Bachas LG, Pd-decorated m-BiVO4/BiOBr ternary composite with dual heterojunction for enhanced photocatalytic activity, Journal of Materials Chemistry A 5 (2017) 529-534. https://doi.org/10.1039/C6TA08357A
 • Sebestyén Z, Barta-Rajnai E, Bozi J, Blazsó M, Jakab E, Miskolczi N, Sója J, Czégény Zs, Thermo-catalytic pyrolysis of biomass and plastic mixtures using HZSM-5, Applied Energy 207 (2017) 114-122. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.06.032
 • Barta-Rajnai E, Wang L, Sebestyén Z, Barta Zs, Khalil R, Skreiberg Ø, Grønli M, Jakab E, Czégény Zs, Comparative study on the thermal behavior of untreated and varioustorrefied bark, stem wood, and stump of Norway spruce, Applied Energy 207 (2017) 1043-1054. https://doi.org/1016/j.apenergy.2017.05.057
 • Barthos R, Hegyessy A, Novodárszki Gy, Pászti Z, Valyon J, Structure and activity of Pd/V2O5/TiO2 catalysts in Wacker oxidation of ethylene, Applied Catalysis A-General 531 (2017) 96-105. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2016.10.024
 • Gubán D, Tompos A, Bakos I, Vass Á, Pászti Z, Szabó EG, Sajó IE, Borbáth I, Preparation of CO-tolerant anode electrocatalysts for polymer electrolyte membrane fuel cells, International Journal of Hydrogen Energy 42 (2017) 13741-13753. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.03.080
 • Barta-Rajnai E, Várhegyi G, Wang L, Skreiberg Ø, Grønli M, Czégény Zs, Thermal decomposition kinetics of wood and bark and their torrefied products, Energy and Fuels 31 (2014) 4024-4034. https://doi.org/1021/acs.energyfuels.6b03419
 • Vass Á, Pászti Z, Bálint Sz, Németh P, Tompos A, Tálas E, Structural transformation of Ga2O3-based catalysts during photoinduced reforming of methanol, Materials Research Bulletin 95 (2017) 71-78. https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2017.06.034
 • Beck TM, Bertóti I, Mohai M, Németh P, Jakab E, Szabó L, Szépvölgyi J, Gold nano-particle formation from crystalline AuCN: Comparison of thermal, plasma- and ion-activated decomposition, Journal of Solid State Chemistry 246 (2017) 65-74. https://doi.org/10.1016/j.jssc.2016.10.031
 • Gubán D, Tompos A, Bakos I, Pászti Z, Gajdos G, Sajó IE, Borbáth I, CO oxidation and oxygen reduction activity of bimetallic Sn-Pt electrocatalysts on carbon: Effect of the microstructure and the exclusive formation of the Pt3Sn alloy, Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis 121 (2017) 43-67. https://doi.org/10.1007/s11144-017-1152-8
 • Vass Á, Borbáth I, Pászti Z, Bakos I, Sajó IE, Németh P, Tompos A, Effect of Mo incorporation on electrocatalytic performance of Ti-Mo mixed oxide-carbon composite supported Pt electrocatalysts, Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis 121 (2017) 141-160. https://doi.org/10.1007/s11144-017-1155-5
 • Barta-Rajnai E, Wang L, Sebestyén Z, Bartad Zs, Khalil R, Skreiberg Ø, Grønli M, Jakab E, Czégény Zs, Effect of temperature and duration of torrefaction on the thermal behavior of stem wood, bark, and stump of spruce, Energy Procedia 105 (2017) 551-556. https://doi.org/1016/j.egypro.2017.03.355
 • Sebestyén Z, Miskolczi N, Barta-Rajnai E, Jakab E, Czégény Zs, Thermocatalytic studies on municipal solid waste, Energy Procedia 105 (2017) 706-711. https://doi.org/1016/j.egypro.2017.03.379
 • Wang L, Barta-Rajnai E, Skreiberg Ø, Khalil R, Czégény Zs, Jakab E, Barta Zs, Grønli M, Impact of torrefaction on woody biomass properties, Energy Procedia 105 (2017) 1149-1154. https://doi.org/1016/j.egypro.2017.03.486
 • Wang L, Barta-Rajnai E, Hu K, Higashi C, Skreiberg Ø, Grønli M, Czégény Zs, Jakab E, Myrvågnese V, Várhegyi G, Antal MJ Jr, Biomass charcoal properties changes during storage, Energy Procedia 105 (2017) 830-835. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.03.397
 • Vass Á, Borbáth I, Bakos I, Pászti Z, Tompos A, Ti-Mo vegyes-oxid-szén kompozit hordozós Pt elektrokatalizátor CO-toleráns viselkedésének vizsgálata, Kémiai Előadói Napok, Szeged (2017) 231-235.

2016

 • Fazekas P, Czégény Zs, Mink J, Bódis E, Klébert Sz, Németh C, Keszler AM, Károly Z, Szépvölgyi J, Decomposition of poly(vinyl chloride) in inductively coupled radiofrequency thermal plasma, Chemical Engineering Journal 302 (2016) 163-171. https://doi.org/10.1016/j.cej.2016.05.044
 • Naszályi Nagy L, Polyák A, Mihály J, Szécsényi Á, Szigyártó ICs, Czégény Zs, Jakab E, Németh P, Magda B, Szabó PT, Veres Zs, Jemnitz K, Bertóti I, Jóba RP, Trencsényi Gy, Balogh L, Bóta A: Silica@zirconia@poly(malic acid) nanoparticles: promising nanocarriers for theranostic applications, Journal of Materials Chemistry B 4 (2016) 4420-4429. https://doi.org/10.1039/C6TB01102K
 • Wedege K, Dražević E, Kónya D, Bentien A, Organic redox species in aqueous flow batteries: Redox potentials, chemical stability and solubility, Scientific Reports 6 (2016) 39101. https://doi.org/10.1038/srep39101
 • Czégény Zs, Bozi J, Sebestyén Z, Blazsó M, Jakab E, Barta-Rajnai E, Forster M, Nicol J, McAdam KG, Liu C, Thermal behaviour of selected flavour ingredients and additives under simulated cigarette combustion and tobacco heating conditions, Journal Of Analytical and Applied Pyrolysis 121 (2016) 190-204. https://doi.org/1016/j.jaap.2016.07.020
 • Barta-Rajnai E, Jakab E, Sebestyén Z, May Z, Barta Zs, Wang L, Skreiberg Ø, Grønli M, Bozi J, Czégény Zs, Comprehensive compositional study of torrefied wood and herbaceous materials by chemical analysis and thermoanalytical methods. Energy and Fuels 30 (10) (2016) 8019-8030. https://doi.org/1021/acs.energyfuels.6b01030
 • Sebestyén Z, Barta-Rajnai E, Czégény Zs, Bhaskar T, Krishna BB, May Z, Bozi J, Barta Zs, Singh R, Jakab E, Thermoanalytical characterization and catalytic conversion of deoiled micro algae and jatropha seed cake, Energy and Fuels 30 (10) (2016) 7982-7993. https://doi.org/1021/acs.energyfuels.6b01024
 • Vass Á, Paszti Z, Bálint Sz, Németh P, Szijjárto GP, Tompos A, Tálas E, Structrural evolution in Pt/Ga-Zn-oxynitride catalysts for photocatalytic reforming of methanol, Materials Research Bulletin 83 (2016) 65-76. https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2016.05.012
 • Gubán D, Pászti Z, Borbáth I, Bakos I, Drotár E, Sajó IE, Tompos A, Design and preparation of CO tolerant anode electrocatalysts for PEM fuel cells, Periodica Polytechnica-Chemical Enginering 60 (2016) 23-29. https://doi.org/10.3311/PPch.8227
 • Gubán D, Tompos A, Bakos I, Pászti Z, Gajdos G, Vass Á, Borbáth I, Irányított feületi reakciók alkalmazása PEM Tüzelőanyag-elem katalizátorok előállítására, Kémiai Előadói Napok, Szeged (2016) 90-94.
 • Vass Á, Tompos A, Bakos I, Pászti Z, Szabó E, Sajó I, Borbáth I, CO-toleráns elektrokatalizátorok előállítása és vizsgálata, Kémiai Előadói Napok, Szeged (2016) 146-150.
 • Majrik K, Mihály J, Pászti Z, Tompos A, Tálas E, Pt-SnOx/TiO2fotokatalizátorok előállítása és jellemzése, XXXIX Kémiai Előadói Napok, Szeged (2016) 85-89.
 • Vass Á, Korhammer K, Mihály J, Trif L, Tompos A, Tálas E, Kalcium klorid-, magnézium klorid – alkohol rendszerek alkalmazása hőtárolásra szolgáló reverzibilis szolvát képzési reakciókban, XXXIX Kémiai Előadói Napok, Szeged (2016) 141-145.
 • Bozi J, Bakos G, Czégény Z, May Z, Jakab E, Bálint S, Blazsó M, Autó motorteréből származó gumicsövek termikus tulajdonságai és összetétele, Műanyag- és Gumiipari Évkönyv (2016) 78-85. http://real.mtak.hu/id/eprint/35546

2015

 • Jakab E, Analytical techniques as a tool to understand the reaction mechanism. Chapter 3 in Recent advances in thermo-chemical conversion of biomass (Editors: Pandey A, Bhaskar T, Stocker M, Kumar Sukumaran R) Elsevier (2015) 73-108. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63289-0.00003-X
 • Gubán D, Borbáth I, Pászti Z, Sajó IE, Drotár E, Hegedűs M, Tompos A, Preparation and characterization of novel Ti7W3O2-C composite materials for Pt-based anode electrocatalysts with enhanced CO tolerance, Applied Catalysis B: Environmental 174 (2015) 455-470. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2015.03.031
 • Naszályi Nagy L, Mihály J, Polyák A, Debreczeni B, Császár B, Szigyártó IC, Wacha A, Czégény Zs, Jakab E, Klébert Sz, Drotár E, Dabasi G, Bóta A, Balogh L, Kiss E, Inherently fluorescent and porous zirconia colloids: preparation, characterization and drug adsorption studies, Journal of Materials Chemistry B 3 (38) (2015) 7529-7537. https://doi.org/1039/c5tb00832h
 • Sebestyén Z, Czégény Zs, Badea E, Carsote C, Şendrea C, Barta-Rajnai E, Bozi J, Miu L, Jakab E, Thermal characterization of new, artificially aged and historical leather and parchment, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 115 (2015) 419-427. https://doi.org/1016/j.jaap.2015.08.022
 • Czégény Zs, Jakab E, Bozi J, Blazsó M, Pyrolysis of wood-PVC mixtures. Formation of chloromethane from lignocellulosic materials in the presence of PVC, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 113 (2015) 123-132. https://doi.org/1016/j.jaap.2014.11.016
 • Szentannai P, Bozi J, Jakab E, Ősz J, Szűcs T, Towards the thermal utilisation of non-tyre rubbers – Macroscopic and chemical changes while approaching the process temperature, Fuel 156 (2015) 148-157. https://doi.org/1016/j.fuel.2015.04.037
 • FirkalaT, Tálas E,Kristyán S, Szöllősi Gy, Drotár E, Mink J, Mihály J, Surface enhanced Raman spectroscopic (SERS) behavior of substituted propenoic acids used in heterogeneous catalytic asymmetric hydrogenation, Journal of Raman Spectroscopy 46 (2015) 1102-1109. https://doi.org/10.1002/JRS.4741
 • Gergely A, Pászti Z, Mihály J, Drotár E, Török T: Galvanic function of zinc-rich coatings facilitated by percolating structure of the carbon nanotubes. Part I: Characterization of the nano-size particles, Progress in Organic Coatings 78 (2015) 437-445. https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2013.09.016
 • Nemeth K, Jakab E, Borondics F, Tóháti HM, Pekker Á, Bokor M, Verebélyi T, Tompa K, Pekker S, Kamarás K, Breakdown of diameter selectivity in a reductive hydrogenation reaction of single-walled carbon nanotubes, Chemical Physics Letters 618 (2) (2015) 214-218. https://doi.org/1016/j.cplett.2014.11.019
 • Tálas E, SzíjjártóGP, Tompos A, Hydroamination reactions of dialkyl esters of 2-buthenedioic acids with polyetheramines under catalytic and non-catalytic conditions, Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis 115 (2015) 431-447. https://doi.org/10.1007/s11144-015-0851-2
 • Bortel G, Kováts E, Jakab E, Pekker S, Solvent-free Sc3N@C80-Ih and its precursor cocrystal with toluene, Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures 23 (6) (2015) 557-565. https://doi.org/1080/1536383X.2014.885959
 • Borbáth I, Pászti Z, Gubán D, Vass Á, Tompos A, CO toleráns anódoldali elektrokatalizátorok fejlesztése PEM tüzelőanyag-cellákhoz, Magyar Kémiai Folyóirat – Kémiai Közlemények 121 (2-3) (2015) 80-88. http://real.mtak.hu/id/eprint/30087
 • Vass Á, Pászti Z, Tálas E, Bálint Sz, Németh P, Tompos A, Ga2O3katalizátorok szerkezeti átalakulása fotokatalitikus metanol reformálás alatt, Kémiai Előadói Napok, Szeged (2015) 134-138. http://real.mtak.hu/31185/1/VA.pdf
 • Gubán D, Borbáth I, Pászti Z, Bálint Sz, Németh P, Gajdos G, Tompos A, Irányított felületi reakciók alkalmazása CO-toleráns anódoldali elektrokatalizátorainak fejlesztéséhez, Kémiai Előadói Napok, Szeged (2015) 134-138. http://real.mtak.hu/31186/

2014

 • Lónyi F, Solt HE, Pászti Z, Valyon J, Mechanism of NO-SCR by methane over Co,H-ZSM-5 and Co,H-mordenite catalysts, Applied Catalysis B: Environmental 150-151 (2014) 218-229. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2013.12.024
 • Mestl G, Margitfalvi JL, Végvári L, Szijjártó GP, Tompos A, Combinatorial design and preparation of transition metal doped MoVTe catalysts for oxidation of propane to acrylic acid, Applied Catalysis A: General 474 (2014) 3-9. https://doi.org/1016/j.apcata.2013.08.022
 • Margitfalvi JL, Tálas E, Enantioselective hydrogenation of activated ketones in the presence of Pt-Cinchona catalysts. Is the proton transfer concept valid? Catalysis Communication 46 (2014) 142-145. https://doi.org/1016/j.catcom.2013.12.006
 • Kertész K, Piszter G, Jakab E, Bálint Zs, Vértesy Z, Biró LP, Temperature and saturation dependence in the vapor sensing of butterfly wing scales, Materials Science & Engineering C: Materials For Biological Applications 39 (1) (2014) 221-226. https://doi.org/1016/j.msec.2014.03.014
 • Gergely A, Pászti Z, Mihály J, Drotár E, Török T, Galvanic function of zinc-rich coatings facilitated by percolating structure of the carbon nanotubes: Part II: Protection properties and mechanism of the hybrid coatings, Progress in Organic Coatings 77 (2014) 412-424. https://doi.org/1016/j.porgcoat.2013.11.004
 • Firkala T,Fórizs B, Drotár E, Tompos A, Tóth AL, Varga-Josepovits K, László K, Leskelä M, Szilágyi IM, Influence of the support crystal structure of WO3/Au catalysts in CO oxidation, Catalysis Letters 144 (5) (2014) 831-836. https://doi.org/1007/s10562-014-1217-5
 • Graczer E, Bacso A, Kónya D, Kazi A, Soos T, Molnar L, Szimler T, Beinrohr L, Szilagyi A, Zavodszky P, Vas M, Drugs Against mycobacterium tuberculosis 3-isopropylmalate dehydrogenase can be developed using homologous enzymes as surrogate targets, Protein and Peptide Letters 21 (12) (2014) 1295-1307. https://doi.org/10.2174/0929866521666140606111019
 • Vass Á, Tálas E, Pászti Z, Szijjártó G, Veres M, Tompos A, Új típusú Pt-GaN/ZnO fotokatalizátorok előállítása és vizsgálata, Kémiai Előadói Napok, Szeged (2014) 87-91. http://real.mtak.hu/33164/
 • Gubán D, Borbáth I, Pászti Z, Sajó I, Drotár E, Tompos A, Anódoldali elektrokatalizátor fejlesztése hidrogén-üzemű PEM tüzelőanyag-cellákhoz, Kémiai Előadói Napok, Szeged (2014) 80-84.
 • Gergely A, Pászti Z, Bertóti I, Mihály J, Drotár E, Török T, Hybrid zinc-rich paint coatings: The impact of incorporation of nano-size inhibitor and electrical conducting particles, Intelligent coatings for corrosion control (Editors: Tiwari A, Rawlins JW, Hihara LH) Elsevier 2014, 195-249. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-411467-8.00006-4
 • Piszter G, Kertész K, Vértesy Z, Biró LP, Bálint Z, Jakab E, Lepkeszárnyak fotonikus nanoarchitektúráinak gáz- és gôzérzékelési tulajdonságai, Fizikai Szemle 64 (4) (2014) 120-125. http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz1404/FizSzem-201404.pdf
 • Kertész K, Piszter G, Baji Zs, Jakab E, Bálint Zs, Vértesy Z, Biró LP, Vapor sensing on bare and modified blue butterfly wing scales, Chemical Sensors 4 (17) (2014) 221-226. https://doi.org/10.1016/j.msec.2014.03.014

2013

 • Szijjártó GP, Pászti Z, Sajó I, Erdőhelyi A, Radnóczi G, Tompos A, Nature of the active sites in Ni/MgAl2O4-based catalysts designed for steam reforming of ethanol, Journal of Catalysis 305 (2013) 290-306. https://doi.org/1016/j.jcat.2013.05.036
 • Blazsó M, Bozi J, Ammonium Y zeolite applied as a thermochemolysis reagent for identification of polyethers and polyesters, Journal of Chromatography A 1271 (2013) 217-220. https://doi.org/1016/j.chroma.2012.11.050
 • Majrik K, Tálas E, Pászti Z, Sajó I, Mihály J, Korecz L, Drotár E, Tompos A, Enhanced activity of sol-gel prepared SnOx-TiO2in photocatalytic methanol reforming, Applied Catalysis A: General 466 (2013) 169-178. https://doi.org/1016/j.apcata.2013.06.047
 • Firkala T, Tálas E, Mihály J, Imre T, Kristyán S, Specific behavior of the p-aminothiophenol – Silver sol system in their Ultra-Violet-Visible (UV-Visible) and Surface Enhanced Raman (SERS) spectra, Journal of Colloid and Interface Science 410 (2013) 59-66. https://doi.org/1016/j.jcis.2013.08.018
 • Keresztes S, Tatár E, Czégény Zs, Záray G, Mihucz VG, Study on the leaching of phthalates from polyethylene terephthalate bottles into mineral water, Science of the Total Environment 458-460 (2013) 451-458. https://doi.org/1016/j.scitotenv.2013.04.056
 • Bozi J, Mihályi MR, Blazsó M. Study on temperature dependence of catalytic thermal decomposition of polyamides and polyurethanes mixed with acidic zeolites, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 101 (2013) 103-110. https://doi.org/1016/j.jaap.2013.02.005
 • Sebestyén Z, Jakab E, May Z, Sipos B, Réczey K, Thermal behavior of native, washed and steam exploded lignocellulosic biomass samples, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 101 (2013) 61-71. https://doi.org/1016/j.jaap.2013.02.011
 • Czégény Z, Jakab E, Blazsó M, Pyrolysis of wood, cellulose, lignin–brominated epoxy oligomer flame retardant mixtures, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 103 (2013) 52-59. https://doi.org/1016/j.jaap.2012.11.002
 • Dobele G, Jakab E, Volperts A, Sebestyén Z, Zhurins A, Telysheva G, Formation of nanoporous carbon materials in conditions of thermocatalytic synthesis, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 103 (2013) 173-180. https://doi.org/1016/j.jaap.2012.12.031
 • Legarra M, Blitz A, Czégény Zs, Antal MJ Jr, Aqueous potassium bicarbonate/carbonate ionic equilibria at elevated pressures and temperatures, Industrial & Engineering Chemistry Research 52 (2013) 13241-13251. https://doi.org/1021/ie400736u
 • Borbáth I, Gubán D, Pászti Z, Sajó IE, Drotár E, de la Fuente JLG Herranz T Rojas S Tompos A, Controlled synthesis of Pt3Sn/C electrocatalysts with exclusive Sn-Pt interaction designed for use in direct methanol fuel cells, Topics in Catalysis 56 (2013) 1033-1046. https://doi.org/1007/s11244-013-0067-5
 • Fazekas P, Bódis E, Keszler AM, Czégény Zs, Klébert Sz, Károly Z, Szépvölgyi J, Decomposition of chlorobenzene by thermal plasma processing, Plasma Chemistry and Plasma Processing 33 (4) (2013) 765-778. https://doi.org/1007/s11090-013-9459-3
 • Gergely A, Pászti Z, Bertóti I, Török T, Pfeifer É, Kálmán E, Novel zinc-rich epoxy paint coatings with hydrated alumina and carbon nanotubes supported polypyrrole for corrosion protection of low carbon steel. Part I: Inhibitor particles and their dispersions, Materials and Corrosion 64 (2013) 1082-1090. https://doi.org/1002/maco.201206706
 • Gergely A, Pászti Z, Bertóti I, Török T, Mihály J, Kálmán E, Novel zinc-rich epoxy paint coatings with hydrated alumina and carbon nanotubes supported polypyrrole for corrosion protection of low carbon steel. Part II: Corrosion prevention behaviour of the hybrid paint coatings, Materials and Corrosion 64 (2013) 1091-1103. https://doi.org/1002/maco.201206707
 • Gergely A, Pászti Z, Hakkel O, Bertóti I, Mihály J, Török T, Polipirrollal módosított szén nanocső/aluminium-oxid-monohidrát alapú cinkdús hibrid festékalapozók vizsgálata, Korróziós Figyelő 53 (1) (2013) 3-25.
 • Gergely A, Török T, Pászti Z, Bertóti I, Mihály J, Kálmán E, Zinc-rich paint coatings containing either ionic surfactant-modified or functionalized multi-walled carbon nanotube-supported polypyrrole utilized to protect cold-rolled steel against corrosion, Chapter 10, Application of Carbon Nanotubes. (Editor: Mishra AK) Nova Publishers (2013) 211-258. ISBN: 978-162081918-0