Hatvankét kutató között az MTA TTK három kutatója is átvehette az MTA doktora cím megszerzését tanúsító oklevelet a Magyar Tudományos Akadémia Székházának Dísztermében.

Ferenczy György

Ferenczy György nemzetközileg is figyelemre méltó eredményeket ért el a számítógépes kémiai modellezés területén. MTA-doktori munkájának célja az volt, hogy a korábbiaknál jobb, új módszereket fejlesszen ki a molekuláris kölcsönhatások számítógépes elemzéséhez, valamint e módszerek teljesítőképességének és pontosságának ellenőrzéséhez. A számításokkal nyert eredményeket a kísérleti adatokkal szoros összhangban értelmezte. Az elvégzett számítások olyan molekuláris szintű sajátosságok feltárására nyújtanak lehetőséget, amelyek kísérleti módszerekkel közvetlenül nem vagy csak igen nagy költségekkel tanulmányozhatók. Új módszert dolgozott ki molekuláris rendszerek töltéseloszlásának és elektrosztatikus kölcsönhatásának leírására. Megállapította, hogy míg néhány atomos molekulák esetén a kötődési entalpia mutatkozik dominánsnak, a molekulák méretének növekedésével döntően entrópikus eredetű hatások érvényesülnek. Javaslatot tett a vegyületoptimalizálás stratégiájának szempontrendszerére, és méretfüggetlen entalpikus hatékonyság (SIHE) indexet vezetett be, amely alkalmas a vegyületek farmakokinetikai tulajdonságainak a kötődési entalpia tartalmától függő leírására.

Fülöp Márta

Fülöp Márta doktori értekezésével olyan tudományos értéket teremtett, amely által jobban érthetővé válik a versengés, a győzelem és a vesztés pszichológiája. Kiviláglik belőle, hogy a versengéshez való viszonyulásunk erőteljesen függ a versengés körülményeit meghatározó kimondott vagy kimondatlan szabályozottságtól. A doktori értekezés fontos módszertani értéke, hogy az általában kvantitatív jellegű információk mellett jelentős mértékben kvalitatív vizsgálatokra is épít. Kiemelten vizsgálja a versengés eredményét (azaz a győzelem-vesztés külön aspektusát), és jelentős eltéréseket tár fel a vizsgált hat nemzet esetében (magyar, angol, indiai, török, japán, kínai), valamint nemek és életkor tekintetében is. Több szempont alapján elmélyítette a versengés konstruktív és destruktív típusainak megkülönböztetését, és gazdagította a versengés többdimenziós fölfogásáról szóló tudást, mely a versengést nem állítja szükségszerűen szembe az együttműködéssel. Jelentős eredményt ért el a versengési formák kulturális különbségeinek feltárásában, továbbá előrelépést tett a győzelemmel és vereséggel való megküzdés jellegzetes érzelmi és viselkedési válaszmintáinak elkülönítésében. Az értekezés közreadja a győzelemmel és a vesztéssel való megküzdés pszichológiai modelljét, és a modell alapján három megküzdési módot különít el.

Győrffy Balázs

A klinikai onkológia egyik nagy kihívása a gyógyszerekkel szembeni rezisztencia. Győrffy Balázs a kezelést követő, gyakran átmeneti javulás után fellépő, ún. szerzett rezisztencia problémáit tűzte ki kutatásai célpontjául. Daganatos sejtvonalakban tanulmányozta a génkifejeződési mintázatokat. Kutatásainak eredményeit klinikai adatokkal is egybevetette, ehhez korszerű bioinformatikai módszereket alkalmazott és fejlesztett ki. Sejtvonalakban – rezisztens és érzékeny sejtvonalpárok felhasználásával – gyógyszerekkel szembeni rezisztenciát (előre) jelző géneket és génkifejeződési mintázatokat azonosított. Emlőrákos betegek szövetmintáiban is kimutatta a doxorubicinnel szembeni rezisztencia egyik génjét (PSMB7).
Öt, célzott terápiás szerrel szembeni érzékenységet vizsgálva relatív rezisztenciát előre jelző biomarkereket azonosított. Veserákos mintákban igazolta három gén szerepét a gyógyszerrel szembeni rezisztenciában (LGALS8, RAB17, EPCAM).
Emlőrákos betegek korábban közölt adatainak felhasználásával létrehozott egy olyan klinikai és génkifejeződési adatokat is tartalmazó adatbázist, amely korábbi prognosztikus biomarkerek keresztelemzését teszi lehetővé. Az általa készített génchip-adatbázis kiértékelésével azonosította az emlőrákos betegek túlélésével legjobban összefüggő géneket (PGR, ÖR2, TSPAN8). A biomarkerek alkalmazására elkészített egy világhálón keresztül elérhető diagnosztikai rendszert.

A teljes hír itt olvasható.

Megjelent: MTA hírei; mta.hu; 2015. december 4.