Az MTA-TTK 33 kutatója és kutatási projektje nyert támogatást a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) felfedező kutatásokat ösztönző programjaiban.

A Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása (KH_17) című program célja, hogy ösztönözze a hazai kutatócsoportokat, szakterületük fejlődésére nagy hatást gyakorló, további kutatásokat megalapozó újabb eredmények elérésére, hogy azokat a legnagyobb láthatóságot jelentő nemzetközi tudományos fórumokon bemutassák. Az Enzimológiai Intézetből Tusnády Gábor és az Anyag- és Környezetkémiai Intézetből Héberger Károly kutatási projektje nyert támogatást:

Intézet Kutató Téma
Enzimológiai Intézet Tusnády Gábor Nagy áteresztő képességű kísérleti módszer fejlesztése transzmembrán fehérjék szerkezetvizsgálatára
Anyag- és Környezetkémiai Intézet Héberger Károly Hasonlósági és különbözőségi indexekre vonatkozó új fúziós stratégiák

A posztdoktori kiválósági program (PD_17) felhívására összesen 255 pályázat érkezett az NKFI Hivatalba, a benyújtott pályázatokból 99 részesül támogatásban, és ebből 11 pályázatot az MTA Természettudományi Kutatóközpont kutatói nyerték el. A posztdoktori kiválósági programmal az NKFIH a tudományos fokozatukat a közelmúltban megszerző kutatók álláshelyének finanszírozásához kíván hozzájárulni, így ösztönözve őket, hogy a kutatói pályán maradjanak, és kutatócsoport tagjaként, tapasztalt kutatókkal együttműködve Magyarországon alapozzák meg és építsék fel kutatói karrierjüket. A Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetből Tóth Brigitta, Barsy Boglárka és Fiáth Richárd, a Szerves Kémiai Intézetből Cserép Balázs és Ábrányi-Balogh Péter, az Anyag- és Környezetkémiai Intézetből Wacha András, az Enzimológiai Intézetből Tőkési Natália, Szénási Tibor, Szabó Judit Eszter, Lovrics Anna és Tóth Eszter nyert támogatást:

Intézet Kutató Téma
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetből Tóth Brigitta Percetuális tanulás és neurális plaszticitás az hallási rendszerben
Barsy Boglárka A laterális thalamo-amigdaláris hálózat anatómiai és viselkedéstani karakterizálása
Fiáth Richárd Agykérgi idegsejtek csoportosítása nagy téri felbontással regisztrált kétdimenziós akciós potenciál hullámformájuk alapján
Szerves Kémiai Intézet Cserép Balázs Gergely Epigenetikai kutatásokban felhasználható, látható fénnyel aktiválható aminosavak tervezése és szintézise
Ábrányi-Balogh Péter Kovalens inhibitorok fejlesztése és alkalmazása a gyógyszerkutatásban
Anyag- és Környezetkémiai Intézet Wacha András Diszubsztitutált 1,2,3-triazolt és β-aminosavakat tartalmazó peptidek kölcsönhatása foszfolipid kettősrétegekkel
Enzimológiai Intézet Tőkési Natália A csecsemőkori generalizált arteriás meszesedésben szenvedő betegek allél specifikus terápiáját előkészítő in vivo vizsgálatok. .
Szénási Tibor A TPPP/p25 lehetséges szerepe a multifunkcionális mikrotubuláris hálózat ultrastruktúrájának szabályozásában
Szabó Judit Eszter A dezoxinukleotid anyagcsere, az uracil-DNS javítás és a horizontális géntranszfer összefüggései Staphylococcus aureus-ban
Lovrics Anna Nagyszámú tumorsejt követésére képes ágens alapú szimulációs rendszer létrehozása
Tóth Eszter Hatékony és specifikus genommódosítás Cpf1(Cas12a) nukleáz változatokkal: az endogén, tagelt prion fehérjecsaládba tartozó fehérje lokalizációjának vizsgálata

A Fiatal kutató által kezdeményezett témapályázat (FK_17) célzottan ösztönzi a 40 évnél fiatalabb kutatók önálló tudományos munkáját. A program keretében az MTA Természettudományi Kutatóközpont 7 fiatal kutatója nyert támogatást. Az Agyi Képalkotó Központból Kóbor Andrea, a Szerves Kémiai Intézetből London Gábor és Varga Szilárd, az Enimológiai Intézetből Tóth Judit és Schamberger Anita, a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetből Mátyás Ferenc, az Anyag- és Környezetkémiai Intézetből Németh Péter:

Intézet Kutató Téma
Agyi Képalkotó Központ Kóbor Andrea Probabilisztikus szekvenciatanulás a döntéshozatalban: EKP és fMRI tanulmányok
Anyag- és Környezetkémiai Intézet Németh Péter Barlangi karbonátok szerkezete – Karbonát polimorf képződési folyamatok ásványtani és geokémiai vizsgálata barlangi képződményeken
Enimológiai Intézet Tóth Judit dNTP homeosztatikus hálózatok kvantitatív rekonstrukciója: rákellenes és antimikrobiális kutatást támogató alkalmazás fejlesztése
Schamberger Anita Nem kanonikus mikroRNS-ek érésének és hatásmechanizmusának vizsgálata
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Mátyás Ferenc Középvonali thalamikus hálózatok szerepe félelmi és szorongásos folyamatokban
Szerves Kémiai Intézet London Gábor Molekuláris kapcsolók – Egységben az erő!
Varga Szilárd Indol terpenoidok szintézise kaszkád reakciókkal

A kutatói kezdeményezésű témapályázat (K_17) felhívásra tematikus prioritások nélkül bármely tudományterületen végezhető ígéretes alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatokat lehetett benyújtani. Összesen 635 pályázat érkezett az NKFI Hivatalhoz, amelyből 197 pályázatot támogat a Hivatal. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont 13 kutatási projektje kapott pozitív elbírálást. A Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetből Pólya Tibor és Borgos Anna, az Anyag- és Környezetkémiai Intézetből Biczók László, a Szerves Kémiai Intézetből Bombicz Petra, Bakó Imre, Kele Péter, Soós Tibor és Héja László, az Enzimológia Intézetből Tantos Ágnes, Than Nándor Gábor, Buday László, Tompa Péter és Szüts Dávid témája nyert:

Intézet Kutató Téma
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Pólya Tibor Narratív konstrukció mint a képesség alapú érzelmi intelligencia mutatója
Borgos Anna Társadalmi egyenlőtlenségek és előítéletek a pszi-tudományok tükrében Magyarországon
Anyag- és Környezetkémiai Intézet Biczók László Molekulaszerkezet változtatás hatása biokompatibilis makrociklusokba ékelődés kinetikájára és termodinamikájára
Szerves Kémiai Intézet Bombicz Petra A „crystal engineering” alapjai: szupramolekuláris kölcsönhatások, polimorfia, hőmérséklet és nyomá
Bakó Imre Elektrolit oldatok vizsgálata elméleti és kísérleti módszerekkel
Kele Péter Upconverting nanorészecske alapú, NIR fény indukált, célzott gyógyszerhatóanyag felszabadulást lehetővé tevő rendszerek tervezése és szintézise
Soós Tibor Organo-fotoredox katalízis terpenoidok szintézisében
Héja László Az asztrociták szerepe az epilepszia kialakulásában: új gyógyszercélpontok azonosítása
Enzimológia Intézet Tantos Ágnes Az epiteliális-mezenchimális átmenetet szabályozó fehérje-RNS komplexek szerkezeti és funkcionális jellemzése
Than Nándor Gábor Az anyai immunválasz magzati szabályozásának új mechanizmusai koraterhességben: lepényi fehérjék szerepe az extracelluláris vezikulák közvetítette immunmodulációban
Buday László Tks4 fehérje szerepének vizsgálata a zsírszövet működésében
Tompa Péter Fúziós fehérjék fázisátmeneteinek szerepe rákban
Szüts Dávid Homológ rekombinációs fehérjék új funkcióinak kutatása a mutagenezis genetikai vizsgálatával

Gratulálunk a nyertes pályázatokhoz!