Projekt szám: SKHU/1902/4.1/001

A projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Nemzeti Hatóság (NH) támogatásával valósul meg.

Projektvezető

Szlovák Műszaki Egyetem, Pozsony (STU)

Kémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék (FCHPT) – Szerves Technológia, Katalízis és Petrolkémia Osztály (IOCP)

9 812 37 Bratislava, www.stuba.sk

Projekt partner

Eötvös Loránd Kutatóhálózat, Természettudományi Kutatóközpont (TTK)

Anyag és Környezetkémiai Intézet (AKI)

Magyar tudósok körútja 2.

1117 Budapest

A projekt futamideje:   24 hónap

A projekt kezdete:         2020. október 1.

A projekt vége:                2022. szeptember 30.

A projekt ERFA támogatása:   338 367,59 EUR

A TTK ERFA támogatása:           164 408,70 EUR

A TTK NH támogatása:                 29 013,30 EUR

A projekt célja az intézmények közötti együttműködés javítása, a határon átnyúló, a régiós biogazdaság támogatását szolgáló közös tevékenység elősegítése. A támogatás 69,4 %-át a partnerek a közös laboratóriumuk eszköztárának fejlesztésére fordítják.

A projekt összefoglalója

A partnerek közötti együttműködés közel egy évtizedre nyúlik vissza. 2012-ben, ERFA támogatással közös kémiai laboratóriumot létesítettek a szlovák-magyar határ menti régióban megjelenő hulladék biomassza kémiai hasznosításának tanulmányozásához. Az együttműködést saját pénzforrások felhasználásával azóta is folytatják és kihasználják a közös laboratórium által nyújtott előnyöket. A közelmúltban támogatást kaptak az Interreg Program kisprojekt alapjától, ami lehetővé tette számukra, hogy odafigyeljenek a régiós agráripar körforgásos gazdálkodására. Jelen projekt általános célja a bioökonómiai tevékenység elősegítése oly módon, hogy a célcsoportokat kémiai információval

látja el a szlovák-magyar határ menti régióban előforduló megújuló hulladék és melléktermék bioanyagokról. Az ismeret a bioanyagok szerkezetére, kémiai tulajdonságaira és vegyi termékké alakításuk lehetséges eljárásaira vonatkozik. A projekt egyik közvetlen célja a partnerek létező közös laboratóriumában működő műszeres infrastruktúra bővítése, hogy szélesebb körű és magasabb tudományos értékű ismereteket lehessen átadni a gazdasági szereplőknek szolgálva és segítve a biogazdaság elveinek megfelelő megoldások terjedését a régió agráriumában. Céljuk a meglévő partnerség fenntartása és új kapcsolatok kiépítése a bioágazat szereplőivel. A projekt céljai összhangban vannak az EU Biogazdasági Stratégiájával, a Közép- és Keleteurópai országok BIOEAST Kezdeményezésével, a Szlovák Köztársaság Regionális Fejlesztési Stratégiájával és a magyar Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiával (S3).

A projektvezető partner az STU Kémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszéke (FCHPT STU). A Szlovák Köztársaság Akkreditációs Bizottsága és független szlovák Akadémiai Rangsorolási és Minősítési Ügynökség (ARRA) az FCHPT-t a szlovákiai műszaki egyetemek között az első helyre sorolta. A projekt-vezető résztvevő a Szerves Technológia, Katalízis és Petrolkémia Osztály (IOCP FCHPT). Kutatási tématerülete a szlovákiai előfordulású nyersanyagoknak, elsősorban biodízelgyártás melléktermékének, a glicerinnek az átalakítása finomkémiai termékekké, illetve üzemanyag komponenssé.

A konzorcium vezetője Prof. Ing. Alexander Kaszonyi, PhD.

A magyar partner a TTK Anyag és Környezetkémiai Intézet (TTK AKI). A projekt tevékeny résztvevője a TTK AKI Megújuló Energia Kutatócsoportja, mely az emberi tevékenységből származó káros környezeti hatások csökkentésének lehetőségeivel és a megújuló energia- és szénforrások hasznos energiahordozóvá, illetve vegyi anyaggá alakításával foglalkozik. Projektvezető Valyon József emeritus professzor, tudományos tanácsadó.

Az együttműködés előnyei

Pályázatnyertes kutatók vállalták, hogy feltérképezik a szlovák-magyar határmenti régióban előforduló fontosabb biohulladék és -melléktermék nyersanyagokat, ezekből mintát gyűjtenek és a mintákat a szlovák partnernél rendszerezik és tárolják, un. biobankot hoznak létre. Az IOCP FCHPT a szlovákiai, a TTK AKI Megújuló Energia Kutatócsoport a magyarországi határ menti régióban gyűjt elsősorban lignocellulóz típusú mintákat.

A lignocelulóz depolimerizálásával mindkét kutatócsoport foglalkozik: a szlovákiai elsősorban termokémiai a magyar pedig hidrolitikus eljárásokkal. A biopolimerek és depolimerizált származékaik jellemzésére a szokásos analitikai módszereken túl a közös laboratórium új korszerű analitikai eszközeit használják. Mindkét laboratórium foglalkozik katalitikus technológiák laboratóriumi megalapozásával, melyekkel a bioanyagok és a bioanyag származékok értéknövelt vegyi termékekké, üzemanyaggá vagy tovább feldolgozást igénylő vegyipari intermedierré alakíthatók. A közös laboratórium vállalja, hogy szakmailag támogatja a méretnövelt eljárás telepítésében érdekelt vállalkozókat.

A projekttámogatásból beszerzett eszközökre szükség van a projekt kitűzött céljainak eléréséhez.

Az FCHPT STU gázkromatográf-tömegspektrométer (GC-MS) műszeréhez vásárol automatikus mintaadagoló eszközt, hogy analitikai kapacitását növelve hatékonyan ki tudja szolgálni az ugyancsak a projekttámogatásból beszerezni tervezett nagynyomású, átáramlásos mikroreaktor rendszert.

A legnagyobb mennyiségben hasznosításra váró hulladék és melléktermék bioanyagok polimerek. Kémiai feldolgozásuk első lépése a depolimerizálás. Érthető, hogy a bionyersanyag egyik legfontosabb jellemzője a polimer molekulatömeg-eloszlása. A TTK AKI egy korszerű gélpermeációs kromatográfot (Advanced Polymer Chromatograph-ot, APC-t) szerez be biopolimerek molekulatömeg-eloszlásának meghatározásához. A kromatográf nagynyomású folyadékkromatográf (HPLC) üzemmódban is használható összetett biotermék-elegyek szétválasztására és összetételének meghatározására.

A magyar partner feladata, hogy számítógépes kapcsolat létesítésével lehetővé tegye, hogy a kutatók a virtuális közös laboratórium partner intézménynél elhelyezett eszközeit távolról felügyelhessék. Az eredményeket közös, Magyarországra telepített, elektronikus adatbankban tárolják. Az adatok partnerek számára számítógéppel szabadon elérhetők és műszerkompatibilis számítógépes programmal feldolgozhatók.

Partnerek hasznosítani akarják a szakismereteik szinergiáiból származó előnyöket. Együttműködésüket nemcsak a projekt időtartamára, hanem hosszú távra tervezik. A kutatások szorosan kapcsolódnak a kutatói utánpótlás neveléséhez, hozzájárulnak az egyetemi oktatás színvonalának növeléséhez és alapot teremtenek új, hazai és uniós együttműködések kialakításához.

Projekt események, tájékoztatók

 1. Sajtóközlemények a projektindításról:

Sajtóközlemény jelent meg az „Agrárium” folyóirat 2021/3-4 számában és az „Objektív Hírügynökség” web-oldalán: (http://www.objektivhir.hu/display/hir.php?hirid=57015)

Agrárium sajtóközlemény

 • Beruházás

A TTK korszerű gélpermeációs kromatográfot (Advanced Polymer Chromatograph-ot, APC-t) vásárolt a biopolimerek molekula-tömegeloszlásának meghatározásához a Waters Kromatográfiás Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-től közbeszerzési eljárással. A készüléket 2021. augusztus 9-én helyezték üzembe.

APC műszaki leírás és beüzemelés

APC technical description and installation

 • Előadások:

A magyar szervezésű „Reaction Kinetics Mechanism and Catalysis” online konferencián, 2021. május 20-a és 22-e között, szóbeli és poszter előadásban mutatták be eddigi közös kutatási eredményeiket a lignocellulóz eredetű anyagok értéknövelő heterogén katalitikus átalakításáról.

1. előadás, 2. előadás, poszter

A Magyar Tudományos Akadémia Katalízis Munkabizottsága évvégi jelenléti ülésén, 2021 december 13-án, a munkabizottság elnöke felkérésére, előadás hangzott el a trigliceridek szénhidrogénné alakításáról heterogén katalizátoron. (www.catalysis.hu/esemenyek/munkabizottsagi-ules-2021-december-13)

előadás

 • Projekttalálkozó

Helyszín és időpont: Budapest, Magyar tudósok körútja 2, TTK, Kis előadó, 2021. szeptember 22. 13:00 – 16:10.

Plakát

Beszámoló

 1. előadás (HU)
 2. előadás (HU)
 3. előadás (HU)
 4. előadás (HU)
 1. előadás (SK)
 2. előadás (SK)
 3. előadás (SK)

 • Csatlakozás a Magyar Bioeconomy Klaszterhez

A TTK 2021 novemberében csatlakozott a felsőfokú intézményeket, kutatóhelyeket és gazdasági szervezeteket magába foglaló Magyar Bioeconomy Klaszterhez (www.bioeconomy.hu). A Klaszter célja a hazai biomassza-alapú gazdasági szektor élénkítése, az alkalmazott kutatás-fejlesztési, innovációs tevékenység támogatása a gazdasági szféra és az oktatási és kutatási intézmények között. További cél a technológia transzfer elősegítése, technológiák piacra jutásának elősegítése. Kapcsolataink bővítése, projektjeink eredményesebb megvalósítása érdekében csatlakoztunk a Klaszterhez. Csatlakozásunkat nagyban segítette az Interreg projekt kutatásaiban megszerzett tudás és tapasztalat.

 • Szlovák partner látogatása Budapesten

A projektvezető intézményéből, a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem Kémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék (FCHPT) Szerves Technológia, Katalízis és Petrolkémia Osztályáról (IOCP) két kutató, Izsák Lívia és Horváth Blazej meglátogatta partnerét, a TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet Megújuló Energia kutatócsoportját 2022. május 23 és 26 között.

 • Publikáció

A Journal of Catalysis folyóiratban publikáció jelent meg a trigliceridek katalitikus hidrodeoxigénezéséről.

A Journal of Molecular Structure folyóiratban publikáció jelent meg az etanol butadiénné alakításáról.

A Reaction Chemistry and Engineering folyóiratban újabb publikáció jelent meg a butadién előállításáról etanolból.

 • Sajtóközlemény a projekt eredményeiről:

Sajtóközlemény jelent meg az Innotéka magazin 2022 július-augusztusi számában.

 • Záró projekttalálkozó

Helyszín és időpont: Faculty of Chemical and Food Technology STU in Bratislava, 812 37 Bratislava, Radlinského 9. 2022. szeptember 28. 11.00 -16.00.

Program

Beszámoló

Előadások

 1. előadás (HU)
 2. előadás (HU)
 3. előadás (HU)
 4. előadás (HU)
 1. előadás (SK)
 2. előadás (SK)
 3. előadás (SK)
 4. előadás (SK)

A Reaction Chemistry and Engineering folyóiratban újabb publikáció jelent meg a butadién előállításáról etanolból.